Våra policys

Här kan du läsa mer om våra policys. Välj att ladda ner våra PDFer nedan eller läs direkt på sidan.

Kvalitetspolicy

B&Å Hyrmaskiner AB är ett företag som strävar efter att ge den bästa kundupplevelsen. Vi ger kunden alltid den bästa lösningen för applikationen. Detta gör vi genom en engagerad och erfaren personal med högt säkerhetstänk, leveranssäkerhet och miljövänliga alternativ.

 

 • Vi vill vara kundens prioriterade leverantör:
  Alla skall få den respekt och det bemötande som förväntas från våra kunder i alla avseenden. Genom att nå de högt uppsatta mål vi har för kundnöjdhet ökar vi möjligheten att vara deras prioriterade leverantör.
 • Säkerhet:
  Vi erbjuder rätt maskin för olika arbetsmoment. Vi utbildar användaren på maskinens handhavandefunktioner om detta önskas. Alla maskiner genomgår en returmottagning via en checklista innan de hyrs ut igen.
 • Engagemang:
  Genom att skapa en bra arbetsplats med god arbetsmiljö och god personalvård samt tydliga mål och förväntningar så trivs personalen och mår bra. Detta medför i sin tur ett starkt engagemang från B&Å Hyrmaskiner AB.
 • Erfarenhet och kompetens:
  Vi säkerställer hög kompetens och erfarenhet hos personalen genom god intern kommunikation och kontinuerlig utbildning.
 • Företagets åtagande att uppfylla krav och ständigt förbättra kvalitetssystemet:
  Genom att vid ledningens genomgång ständigt jämföra våra policyer och företagets mål samt fortlöpande kartlägga, dokumentera och förbättra våra processer.

Miljöpolicy

B&Å Hyrmaskiner AB jobbar för ett miljövänligare arbetssätt genom följande åtgärder.

 •  B&Å Hyrmaskiner AB strävar efter att ha den minsta möjliga miljöpåverkan på den närliggande miljön.
 • Visionen är att genom en helhetssyn skapa en minimal miljöpåverkan och en maximal utvinning av våra produkter.
 • Minska utsläppen som ligger till grund för miljöförstöring bland annat genom en kontinuerligt förnyad och modern maskinpark som minimerar luftutsläppen av miljöfarliga gaser.
 • Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt genom ett väl fungerande avfallssystem. Detta minimerar risken att farligt avfall spills ut i naturen.
 • Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.
 • B&Å Hyrmaskiner AB följer tillämpliga lagar och andra krav genom digitalt abonnemang hos Notisum och dess bevakning av EU-lagstiftning, svenska lagar, förordningar och föreskrifter.
 • Genom att vid ledningens genomgång ständigt jämföra våra policyer och företagets mål samt fortlöpande kartlägga, dokumentera och förbättra våra processer.

Med dessa åtgärder så åtar sig B&Å Hyrmaskiner att förebygga föroreningar och aktivt arbeta för ett miljövänligare arbetssätt.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På vår arbetsplats innebär det:

 

 • att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör
 • att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud
 • att chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö,
 • att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt,
 • att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats,
 • att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder,
 • att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete,
 • att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare,
 • att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand, men att vi också anpassar av krav och förutsättningar efter var och ens förmåga,
 • att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö.