• Leverans
  All hyresmaterial levereras fritt från vårt förråd. Materielen skall på kundens risk och bekostnad återlämnas till samma förråd från vilket leverans har skett.

  Hyrtid
  Hyrespriset är beräknat på enskift, vardagar 07.00– 16.00. Det är även under dessa tider reparationer utföres på förhyrt material. Hyrestiden räknas fr.o.m. den dagen materielen avsändes eller hålls tillgänglig för avhämtning från i hyresavtalet angiven plats t.o.m. den dag materielen återlämnas på den av uthyraren i avtalet angivna platsen. Hyra under semesterperioden debiteras ej om materielen är avanmäld för semesteruppehåll och tillgänglig för avhämtning. För bodar, vagnar och containrar gäller 14 dagars uppsägning. Personalbodar, vagnar, kontor och toaletter debiteras 50% av hyreskostnaden under semestertid. Förråd och containrar 100% hyra under semestertid.

  Deposition
  Om vi så påfordrar skall kunden deponera ett belopp hos oss motsvarande materielens värde.

  Användningsplats
  Kunden är skyldig hålla oss underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller användes, om den flyttas från denna plats utan vår vetskap kommer vi att polisanmäla maskinen som stulen.

  Skötsel och vård
  Kunden är skyldig att vårda hyresmaskin och annan hyresmateriel och att iakttaga utfärdande föreskrifter om maskinens och materielen skötsel samt att använda föreskrivna driv- och smörjmedel. Driv- och smörjmedel m m bekostas av kunden. För tillsyn och vård av maskinen skall kunden använda kompetent personal. Vid återlämnandet skall maskinen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick.

  Skador på maskin, reparationer och försäkring
  Kunden svarar för uppkomna skador, som ej är att hänföra till normalt slitage, från det att materielen lastas och till den lossats vid våra förråd. Stilleståndskostnad debiteras. Reparationer får ej utföras utan vårt godkännande. Uthyraren ansvarar ej för skador eller kostnader av något slag som kan uppstå till följd av driftsstörningar på förhyrd utrustning under hyrestiden. Stöld-, transport-, sprängnings- och skadestånds försäkring är ej tecknad av oss, och således krävs en försäkring från hyrestagaren.

  Förlust av maskin och materiel
  Förlorade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde.

  Reklamation
  Anmälningar ej gjorda inom 8 dagar efter varans mottagande godkännes ej.

  Uppsägning
  Vid utebliven betalning förbehåller sig uthyraren att utan varsel säga upp avtalet och återtaga materialen